.: PRP s.r.o.

Integrovaná politika

Snahou vrcholového vedenia spoločnosti PRP, s.r.o. je prezentovať sa ako spoločnosť, ktorá venuje trvalú pozornosť kvalite výrobkov a služieb, tiež pôvodu suroviny pre výrobu produktov, ochrane životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Spoločnosť PRP, s.r.o. svojím prehlásením Integrovanej politiky stanovuje zásady a určuje dlhodobé ciele a stratégie v oblasti kvality, životného prostredia, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiež v oblasti informovanosti o použitej surovine v lesnom produkte a pôvodom tejto suroviny. Integrovaná politika sa vzťahuje na všetky vykonávané pracovné činnosti v rámci predmetu, výroba ihličnatého reziva, impregnácia reziva, sušenie reziva, hobľovanie, výroba krovov na mieru a lepenie hranolov (pozdĺžne a priečne):

 • zvyšovať povedomie o požiadavkách spotrebiteľského reťazca podľa TD SFCS 1004:2013 a spracovateľského reťazca FSC-STD-40-004, zákazníka, environmentálne povedomie a zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci systematickým odborným vzdelávaním
 • zapojiť všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na procesoch nákupu, manipulácie a predaja a určiť zodpovednosti v rámci dodržiavania požiadaviek spotrebiteľského reťazca podľa požiadaviek technického dokumentu TD SFCS 1004:2013 a štandardu FSC-STD-40-004
 • dodržiavať záväzky definované sociálnymi, zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami v rámci spotrebiteľského reťazca lesných produktov podľa požiadaviek spotrebiteľského reťazca podľa TD SFCS 1004:2013 a spracovateľského reťazca FSC-STD-40-004
 • aktívne sa podieľať na zabezpečení produktu, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka, na ochrane životného prostredia,  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , spotrebiteľského reťazca lesných produktov, dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy a z dobrovoľných záväzkov spoločnosti v daných oblastiach
 • preventívnymi opatreniami minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, vznik zranení a poškodení zdravia a znižovať pravdepodobnosť vzniku mimoriadnych udalostí
 • pravidelne preverovať a trvalo zlepšovať integrovaný manažérsky systém v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001: 2005, a  STN OHSAS 18 001:2009 a  požiadavkami technického dokumentu TD SFCS 1004:2013 a štandardu FSC-STD-40-004, vrátane stanovenia a preskúmania dlhodobých a krátkodobých cieľov
 • komunikovať so zamestnancami, so zákazníkmi, s dodávateľmi, s orgánmi štátnej správy a samosprávy a vytvárať podmienky pre obojstrannú spoluprácu v oblasti kvality, životného prostredia, BOZP a spotrebiteľského reťazca lesných produktov
 • vhodným spôsobom ovplyvňovať environmentálne správanie sa dodávateľov a zmluvných partnerov
 • prezentovať vo vzťahu k zákazníkom vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť požiadavky zákazníka v plnom rozsahu
 • pri nákupe výrobkov, pri ktorých je východzou surovinou drevná hmota preferovať použitie dreva z lesov pestovaných trvale udržateľným spôsobom
 • v rámci účasti v spotrebiteľskom reťazci lesných produktov podľa TD SFCS 1004:2013 a  rámci účasti v spracovateľského reťazca lesných produktov podľa FSC-STD-40-004 zdokonaliť organizáciu a internú komunikáciu v spoločnosti tak, aby v každom okamžiku bolo možné identifikovať certifikovanú surovinu a bol známy jej pôvod
 • zefektívňovať výrobné činnosti ich automatizáciou

Všetci zamestnanci spoločnosti sú preukázateľne zoznámení s Integrovanou politikou a riadia sa uvedenými zásadami v plnom rozsahu pri všetkých činnostiach. Pre verejnosť je dostupná v mieste sídla spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať organizačné, personálne a finančné zdroje pre udržiavanie a sústavné zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14 001:2005 a STN OHSAS 18 001 : 2009, TD SFCS 1004:2013 a FSC-STD-40-004.

 

Dátum: 28.11.2016                                                        Schválil: Dipl.Ing. Radim Strava, Managing director