.: PRP s.r.o.

Etický kódex

Vedenie spoločnosť PRP, s.r.o. Veľký Krtíš si uvedomuje svoje postavenie v spoločnosti a preto sa zaväzuje uskutočňovať všetky svoje podnikateľské aktivity a činnosti zákonným a etickým spôsobom.

Všeobecné zásady

 • Zaväzujeme sa podnikať podľa vysokých štandardov morálky a etiky.
 • Zaväzujeme sa riadiť zákonnými normami a predpismi platnými v krajinách v ktorými obchodujeme.
 • Odpovedáme na otázky a požiadavky tretích strán a komunikujeme s dotyčnými stranami včas a efektívne.
 • V rámci sféry svojho vplyvu sa snažíme zabezpečiť, aby naši dodávatelia a odberatelia, partneri v spoločnom podniku i ostatní partneri dodržiavali pri realizácii našho predmetu podnikania zásady stanovené v našom Etickom kódexe.

Zamestnanecké vzťahy

 • Etický kódex určuje morálku zamestnancov.
 • Zamestnanci sú povinní zachovávať morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.
 • Zamesnancom poskytujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie a usilujeme sa o jeho trvalé zlepšovanie.
 • Poskytujeme zamestnancom možnosti školení a vzdelávania sa, ktoré podporujú ich súčasné a budúce plány pracovného rozvoja.

Správanie sa na našom trhu

 • Zaväzujeme sa, že nebudeme postupovať v rozpore s platnými zákonmi hospodárskej súťaže.
 • Dôsledne evidujeme všetky transakcie a vedieme o nich účtovníctvo v súlade s miestne prijatými účtovnými zásadami.

Životné prostredie

 • Našim cieľom je neustále zlepšovať hodnotenie našich služieb z hľadiska ochrany životného prostredia prostredníctvom aktívneho hľadania spôsobov, ako znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať organizačné, personálne a finančné zdroje pre udržiavanie a sústavné zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14 001:2005, STN OHSAS 18 001:2009, TD SFCS 1004:2013 a FSC-STD-40-004.

 

Veľký Krtíš, 16.11.2013                                                        Schválil: Slavomír Dyma, riaditeľ spoločnosti