.: PRP s.r.o.

Spoločnosť PRP, s.r.o.podpísala v júni 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na nákup automatickej linky na výrobu hobľovaných lát, s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu:

PRP, s.r.o. zavádza inovácie do drevárskej výroby

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery
Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti piliarskej výroby prostredníctvom zavádzania inovatívnych a environmentálne priaznivých technológií
Špecifické ciele projektu: 1. Skvalitnenie a rozšírenie existujúcej produktovej skladby spoločnosti PRP, s.r.o.
  2. Vytvorenie optimálnych podmienok pre vyššiu ochranu životného prostredia a rast zamestnanosti v spoločnosti PRP, s.r.o.
Prijímateľ: PRP, s.r.o.
Miesto realizácie projektu: Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce
Doba realizácie projektu: 26.05.2015 – 20.10.2015
Výška finančného príspevku: 195 690,00 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, http://www.mhsr.sk/
Implementačná agentúra Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/
Súhrn projektu pdf
Obstarávacia zmluva M-TEC pdf
Dodatok ku kúpnej zmluve M-TEC pdf