.: PRP s.r.o.

Premet činnosti:

 1. piliarska výroba ihličnatého dreva, impregnácia a sušenie ihličnatého dreva

 2. výroba drevených obalov a iných výrobkov z ihličnatého dreva

 3. obchodná činnosť, predaj ihličnatého dreva a výrobkov z ihličnatého dreva

 4. maloobchodný predaj

 5. veľkoobchodný predaj

 6. sprostredkovanie obchodu

 7. turistické ubytovanie po triedu***

Nosným programom firmy je spracovanie ihličnatej guľatiny, výroba vysokokvalitného certifikovaného čerstvého a sušeného konštrukčného reziva s využitím najmä v stavebnom priemysle.

Základným sortimentom je čerstvo rezané smrekové rezivo, stavebné, konštrukčné rezivo ako hranoly, laty, foršne, dosky, KVH a BSH hranoly rôznych rozmerov a dĺžok. Neustálou rozsiahlou modernizáciou výrobných procesov spoločnosť rozšírila svoj sortiment o výrobu obkladov, profilov, paletových prírezov a strešných konštrukcií. Vedľajším produktom je pilina a štiepka. Výrobky sa predávajú v tuzemsku, ale v prevažnej miere na zahraničné trhy.

Ceny ihličnatého reziva určujeme v závislosti od kvality a druhu výrobku. Odber pilín a štiepky je zmluvne dohodnutý s našimi obchodnými partnermi. Pri výbere obchodných partnerov kladieme veľký dôraz na serióznosť našich odberateľov, pravidelnosť odberu tovarov ako aj vo variabilnosti sortimentu. Celkový objem vyvážaného tovaru má vzostupnú tendenciu.

Roky 2006 až 2010 sú rokmi investícii. Firma prešla kompletnou modernizáciou výrobnej haly a výrobnej technológie.

Výrobný proces počnúc elektronickou prebierkou odkôrňovaním, triedením a elektronickým 3D meraním drevnej hmoty až po samotný porez je plne automatizovaný. Technológia pílenia guľatiny patrí medzi najmodernejšie a tento systém je vybavený kompletnou optimalizáciou pílenia a PLC riadením.

Nová technológia je jednou z najmodernejších technológií na Slovensku.

PRP je aj výrobcom dĺžkovo nadpájaných hranolov KVH a lepených nosníkových lamelových hranolov BSH. Tieto produkty sa využívajú na stavbu domov, krovov, altánkov, mostíkov, prístreškov.... Pomocou CNC stroja výrobca zabezpečuje presné zakrátenie, vyfrézovanie, predvŕtanie jednotlivých komponentov - hranolov priamo v závode, čo mnohonásobne urýchľuje výstavbu. Použitie KVH a BSH hranolov zaručuje presnosť výstavby.

V rámci reorganizácie trhu bolo nevyhnutné zabezpečenie ochrany dreva proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesni. Ochrana dreva je už dnes nevyhnutnou súčasťou drevárskej výroby.

Ďalším krokom bolo spustenie procesu sušenia reziva. Spoločnosť momentálne cca 40% svojej produkcie suší na požadované parametre. Vysušené rezivo sa ďalej spracováva aj vo svojej druhovýrobe ( výroba KVH, BSH hranolov a profilovaného reziva ) a na výrobu paliet pre potravinárske účely.

Firma vlastní stroje na manipuláciu guľatiny ako aj piliny a reziva. Prepravu guľatiny a reziva realizujeme prostredníctvom partnerskej spoločnosti PRP logistics s.r.o..

Systematické medzioperačné kontroly zabezpečujú, že rezivo spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky . Dôkazom je aj certifikát vnútropodnikovej kontroly kvality, vydaný firmou Lignotesting, na základe ktorého sme vydali Vyhlásenie zhody na vnútorné a vonkajšie obklady, Vyhlásenie zhody na podlahovinové dosky a Vyhlásenie zhody na pevnostne triedené konštrukčné rezivo.

Spoločnosť taktiež získala certifikát výrobku na konštrukčné drevo nastavované zubovitým spojom vydaným Drevárskym ústavom Praha ( KVH, BSH ).

Nepretržitou pozornosťou kvalite výrobkov a služieb spoločnosť zabezpečuje popri vysokej efektívnosti výroby aj rast environmentálneho povedomia spoločnosti. Trvalo udržiava certifikovaný systém manažérstva kvality ISO 9001:2008, systém environmentálneho manažmentu ISO 14 001:2004, systém OHSAS 18 001:2007 a systém spotrebiteľského reťazca lesných produktov CFCS 1004:2006.

Trh kladie čoraz väčšie požiadavky voči výrobcom v drevospracujúcom priemysle. Vyhovieť týmto požiadavkám sa dá jedine priebežným prispôsobovaním sa, rozvíjaním sa a modernizáciou. Našou snahou je nepretržitý a udržateľný rozvoj, otvorenosť voči novým technológiám a inovatívnosť.

Práve tu naša spoločnosť vidí a využíva možnosť realizácie projektu s podporou Európskej únie „Zavedenie moderných technologických celkov do piliarskej výroby v spoločnosti PRP, s.r.o.“, cieľom ktorého je zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu drevárskych výrobkov prostredníctvom modernizácie a rozširovania našej výroby - zavedenie 3D technológie pre potreby úvodného spracovania drevnej hmoty a zavedenie modernej linky pre výrobu drevných profilov. Projekt sa realizoval v časovom rámci 06/2009 – 12/2009.

 

Silné stránky našej firmy:

 • vybudovaná stabilita firmy

 • výhodné umiestnenie prevádzky z marketingového pohľadu

 • dobre spracovaná obchodná stratégia rastu firmy

 • kvalifikovaný personál

 • manažérske schopnosti majiteľov firmy

 • postupné budovanie vlastného strojového parku a prevádzkových priestorov

 • zo strategického pohľadu veľmi výhodné rozloženie svojej produkcie medzi silných domácich a zahraničných partnerov

 • za dobu existencie vybudované kvalitné dodávateľské vzťahy

 • vybudované dobré meno firmy

 • kvalita výstupného produktu a stabilita v dodacích lehotách

 • dostatok vstupov a kvalifikovanej pracovnej sily